Informacja dla studentów

Instytut jest otwarty na współpracę i szczególnie gorąco zachęca młodych naukowców, magistrantów i doktorantów do zaangażowania się w badania i realizację wspólnych projektów badawczych już na bardzo wczesnym etapie kariery naukowej. Zachęcamy do kontaktu, a poniżej zamieszczamy propozycje tematów prac dyplomowych.

Proponowane tematy prac dyplomowych

Prof. UAM dr hab. dr Karol Bartkiewicz (ZON)

 • Całkowicie destrukcyjna interferencja wielocząstkowa w obwodach kwantowych jako metoda przetwarzania informacji kwantowej (praca mgr)
 • Klasyczne uczenie maszynowe w eksperymentach kwantowo-optycznch (praca mgr)
 • Kwantowe uczenie maszynowe w płytkich obwodach IBM-Q (praca mgr)
 • Metody publicznej weryfikacji kwantowo-optycznych pieniędzy Wiesnera (praca lic.)
 • Silny pomiar i gumką kwantową czy słaby pomiar: analiza porównawcza mało inwazyjnych technik pomiaru układów kwantowych (praca lic.)
 • Klasyczne techniki uczenia maszynowego w charakteryzacji układów kwantowych (praca lic.)

dr Grzegorz Chimczak (ZON)

 • Generacja i transfer stanów kwantowych w układach złożonych z atomu i optycznej wnęki rezonansowej (praca lic. lub mgr)

Prof. UAM dr hab. Anna Dyrdał (ZFMezo)

 • Biliniowy magnetoopór w układach dwuwymiarowych z silnym oddziaływaniem spin-orbita (praca mgr)
 • Rola efektów bliskościowych na wybrane własności transportowe w opartych na grafenie heterostrukturach van-der-Waalsa (praca mgr)
 • Sprzężenie spinowego i dolinowego stopnia swobody w monowarstwach dichalkogenków metali przejściowych grupy VI i jego wpływ na wybrane własności transportowe (praca lic.)
 • Spintronika oparta na materiałach antyferromagnetycznych (praca lic.)
 • Rola fazy Berry’ego w problemach fizyki ciała stałego (praca lic.)
 • Kwantowy efekt Halla w grafenie (praca lic.)
 • Izolatory topologiczne: charakterystyka i własności transportowe (praca lic.)

Prof. UAM dr hab. dr Waldemar Głaz (ZON)

 • Numeryczna analiza momentów spektralnych wyższych rzędów w kolizyjnej absorpcji światła przez dwuatomowe układy supermolekularne (praca lic. lub mgr)
 • Wyznaczanie momentów spektralnych wyższych rzędów w procesach rejlejowskiego rozpraszania światła; algorytmy i oprogramowanie (praca lic. lub mgr)
 • Nieliniowe kolizyjne rozpraszanie światła w ośrodkach molekularnych. Numeryczna analiza momentów wyższych rzędów (praca lic. lub mgr)
 • Parametry rozkładów spektralnych światła kolizyjnie rozpraszanego na mikroukładach; porównanie rozwiązań analitycznych i numerycznych (praca lic. lub mgr)

Prof. dr hab. Andrzej Grudka (ZON)

 • Stany absolutnie maksymalnie splątane i ich zastosowanie (praca mgr)
 • Zdegenerowane kody korekcji błędów (praca lic.)

prof. UAM dr hab. Krzysztof Grygiel (ZON)

 • Numeryczne metody analizy niestabilności rozwiązań równań różniczkowych (praca lic. lub mgr)
 • Badania dynamiki sprzężonych oscylatorów Kerra – generacja chaotycznych modulacji (praca lic. lub mgr)

Prof. UAM dr hab. Jarosław W. Kłos (ZFN)

 • Badanie topologicznych stanów powierzchniowych dla fal spinowych w sztucznych antyferromagnetykach (praca mgr)
 • Symulacja transmisji pakietu fal spinowych przez barierę (praca mgr)
 • Badanie dynamiki dwóch sprzężonych momentów magnetycznych (praca lic.)

Prof. UAM dr hab. Piotr Kozłowski (ZFMezo)

 • Wpływ pola elektrycznego na magnetyzm wybranych magnetyków molekularnych z niezlokalizowanymi elektronami walencyjnymi (praca mgr)
 • Dynamika w pierścieniowych magnetykach molekularnych w temperaturze 0 K (praca mgr)

Prof. UAM dr hab. Anna Kowalewska -Kudłaszyk (ZON)

 • Konwencjonalna i niekonwencjonalna blokada fotonowa – analiza porównawcza (praca lic.)
 • Korelacje czasowe – nierówność Leggetta-Garga w układzie nieliniowych oscylatorów. (praca lic. lub mgr)

Prof. dr hab Maciej Krawczyk (ZFN)

 • Opracowanie programu w języku C++ służącego do przetwarzania i wizualizowania trójwymiarowych danych wektorowych przy wykorzystaniu technologii CUDA (praca mgr)
 • Bi-stabilne stany skyrmionowe w nanokropkach magnetycznych – modelowanie numeryczne (praca mgr)
 • Badanie sprzężenia fal spinowych ze skyrmionami magnetycznymi (praca mgr)
 • Badanie widma fal spinowych w wielowarstwach o silnej prostopadłej anizotropii magnetokrystalicznej namagnesowanych z periodyczną strukturą domenową (praca mgr)
 • Drgania w sieciach skyrmionowych – badania oddziaływań pomiędzy topologicznymi stanami magnetyzacji (praca mgr)
 • Generacja i badanie stabilności magnetycznych solitonów w przestrzeni trójwymiarowej – hopfiony (praca mgr)
 • Czasoprzestrzenne metapowierzchnie dla fal spinowych (praca mgr)
 • Magnoniczne kryształy czasoprzestrzenne (praca mgr)
 • Wizualizacja 3D dynamiki magnetyzacji w oprogramowaniu Blender (praca lic.)
 • Budowa interfejsu graficznego do oprogramowania przetwarzającego symulacje mikromagnetyczne (praca lic.)
 • Generacja dwuwymiarowych struktury kwazikrystalicznych przy wykorzystaniu obrazu interferencyjnego (praca lic.)
 • Meta-powierzchnie dla fal spinowych: badanie zmiany fazy i amplitudy fal spinowych na granicy pomiędzy dwoma ośrodkami magnetycznymi przy wykorzystaniu symulacji numerycznych (praca lic.)
 • Sztuczne lody spinowe na bazie kryształów magnonicznych – badanie różnych konfiguracji magnetyzacji powstających w procesie rozmagnesowania (praca lic.)
 • Budowa aplikacji do zarządzania symulacjami mikromagnetycznymi uruchamianych na rozproszonych zasobach sprzętowych (praca lic.)
 • Emisja fal spinowych przez zlokalizowane fale spinowe (praca lic.)

Prof. dr hab. Jolanta Natalia Latosińska (ZON)

 • aplikacje webowe (praca lic. lub mgr)
 • modelowanie/eksploracja/analiza danych 2D/3D (praca lic. lub mgr)

Prof. UAM dr hab. Sławomir Mamica (ZFN)

 • Fale spinowe w nanoukładach magnetycznych (praca mgr)
 • Emulator mikrokontrolera 8051 (praca lic.)

Prof. dr hab. Adam Miranowicz (ZON)

 • Szyfry wojny polsko-sowieckiej w 1920 roku (praca lic. lub mgr)
 • Satelity kwantowe (praca lic. lub mgr)
 • Czy D-Wave jest komputerem kwantowym? (praca lic. lub mgr)
 • Ultrasilne sprzężenie światła z materią (praca lic. lub mgr)
 • Komputery kwantowe z wykorzystaniem nadprzewodzących obwodów kwantowych. (praca lic. lub mgr)
 • Kwantowe wyżarzanie w obliczeniach kwantowych. (praca lic. lub mgr)

Prof. dr hab. Bogusław Mróz (ZFN)

 • Własności sprężyste polimerów strukturyzowanych grafenem (praca mgr)

Dr Małgorzata Paprzycka (ZON)

 • Spektroskopia Ramana jako narzędzie badań w nanotechnologii, biologii i medycynie. Przegląd literatury (prac lic.)
 • Spektroskopia ramanowska w obrazowaniu komórek i tkanek – przegląd literatury (lic) (praca lic)

Dr Piotr Trocha (ZFMezo)

 • Efekty termoelektryczne w hybrydowych układach nanoskopowych (praca mgr)

Prof. UAM dr hab. Wojciech Rudziński (ZFMezo)

 • Magnony w dwuwarstwowym antyferromagnetyku opartym na CrI3 w obecności pola magnetycznego (praca mgr)
 • Wpływ anizotropii jednojonowej na wzbudzenia magnonów w sprzężonej antyferromagnetycznie dwuwarstwowym izolatorze ferromagnetycznym CrI3 (praca mgr)
 • Wpływ oddziaływania Kitaeva na spektrum magnonów w dwuwarstwie CrI3 (praca mgr)

Prof. UAM dr hab. Andriy Serebryannikov (ZFN)

 • Metody optyki transformacyjnej w konstrukcji meta-powierzchni (praca mgr)
 • Rekonfigurowalne meta-powierzchnie i meta-siatki dyfrakcyjne w zakresie fal terahercowych (praca lic.)

Prof. dr hab. Ireneusz Weymann (ZFMezo)

 • Dynamika oraz zależny od czasu transport w skorelowanych układach nanoskopowych (praca mgr)
 • Zjawiska interferencyjne w transporcie przez układy kropek kwantowych (praca mgr)
 • Fermiony Majorany w transporcie przez nanostruktury (praca mgr)
 • Efekt Kondo w nanostrukturach (praca lic.)